Dhana ya Fonolojia.

Fonolojia ni taaluma inayoshughulikia uchambuzi wa mfumo wa sauti zinazotumika katika lugha fulani mahususi.Kiwango hiki cha lugha huchunguza uamilifu wa sauti mahususi zinazotumika katika lugha maalumu.

Kipashio cha chini kabisa cha Fonolojia ni fonimu.Fonimu ni sauti anuwai zinazotumika kuunda maneno katika lugha ya kiswahili.Aidha , kipashio hiki hutumika kutofautisha maneno ya lugha.K.m hapa na haba.

Dhima ya kwanza ya fonolojia ni kueleza na kufafanua mifanyiko mbalimbali ya kifonolojia mathalani namna sauti zinabadilika kutoka sauti moja hadi nyingine hasa tunapojenga maneno tofauti.

Kazi ya pili ni kuonyesha sifa za kiarudhi katika lugha kama vile shadda,toni,kiimbo.

Jukumu la tatu la taaluma hii ni kueleza jinsi sauti za fonimu hufuatana kujenga silabi na maneno yanayokubalika.K.m Maneno ya Kiswahili huanza kwa irabu au konsonanti lakini kila neno sharti likamilike na sauti ya voweli.Yale maneno yanayokopwa huswahilishwa ili kufuata mtindo huu.

Kazi nyingine ya fonolojia ni kuorodhesha fonimu za lugha husika.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s