Uhusiano baina ya tafsiri na lugha.

Taaluma ya tafsiri ni taaluma kama taaluma nyingine ambazo haziwezi
kujitegemea bila kuhusiana na taaluma nyingine. Kama mwili wa mwanadamu
unavyofanyakazi ambapo viungo vyake vyote vinategemeana katika
kukamilisha majukumu ya kuona, kutembea, kula, kulala, kuongea n.k.
Taaluma hii ya tafsiri ina uhusiano mkubwa na taaluma nyingine kama:
o Ukalimani
Tafsiri ni uhawilishaji wa mawazo yaliyo katika maandishi kutoka
lugha moja hadi nyingine. Ukalimani ni uhawilishaji wa ujumbe au
mawazo ulioko katika mazungumzo kutoka lugha moja hadi nyingine.
o Isimu linganishi
Isimu linganishi ni tawi la isimu linalofanya uchanganuzi wa lugha
mbili au zaidi ili kuzilinganisha na kuzilinganua. Taaluma hii
humsaidia mfasiri kuelewa mifumo ya lugha chanzi na lugha lengwa na
namna zinavyotumia zana zake za kiisimu kutolea taarifa mbalimbali.
o Isimu jamii
Ni taaaluma inayochunguza uhusiano wa lugha na jamii inayotumia
lugha hiyo. Wakati wa kufasiri mfasiri hanabudi kuzingatia uhusiano
huu ili aweze kufanya tafsiri sahihi na bora.
o Isimu maana
Isimu maana ni tawi la isimu linaloshughulikia maana za maneno na
tungo katika lugha. Katika taaluma hii mfasiri huweza kujua maana za maneno au tungo na kujua maana hizo hazitokani katika maneno pweke pweke bali namna yalivyotumika muktadha mahsusi.

Elimu Mtindo.
Ni taaluma inayojishughulisha na uainishaji wa mitindo ya lugha na
miktadha ya matumizi yake. Taaluma hii humwezesha mfasiri
kubainisha mtindo wa matini chasili ili auhawilishe katika matini
lengwa.

Isimu amali.
Ni taaluma inayochunguza amali na desturi za jamii fulani na namna
zinavyathiri matumizi ya lugha. Mfasiri yampasa kufahamu amali na
desturi za jamii zinazotumia lugha zinazofasiriwa.

Mawasiliano
Mawasiliano ni uhawilishaji na utambuzi wa maana katika jamii moja
na nyingine kwa kutumia lugha. Kwa kuwa lengo la tafsiri ni
kuziwezesha jamii mbalimbali kuwasiliana, mfasiri hana budi kipata
taaluma hii kwa kina.

Uundaji wa Istilahi
Ni taaluma inayochunguza mbinu mbalimbali za uundaji wa istilahi,
kwa kutumia mbinu hizo mfasiri anauwezo wa kuunda istilahi pale
anapokosa visawe katika lugha lengwa.

Mantiki.
Ni taaluma inayochunguza usahihi au ukweli wa matini chanzi kabla ya
uhawilishaji wake. Hivyo kauli zinazokanganya hurekebishwa kabla ya
kutafsiri ili kujiepusha na kutafsiri uongo.

Isimu Kokotozi.

Ni tawi la isimu linalojishughulikia takwimu na kanuni za kufinyanga
lugha kwa mtazamo mkokotoo. Taaluma hii inajihusisha na tafsiri
kupitia matumizi ya mashine na tarakilishi katika kuhawilisha ujumbe
kutoka lugha chanzi hadi lugha lengwa.

Isimu Tumizi
Ni taaluma inayochunguza matumizi ya lugha kwa lengo la kubainisha
na kutoa suluhu kwa matatizo yanayojitokeza. Taaluma hii ni muhimu
kwa mfasiri kwani mfasiri hujihusisha na uamilifu wa lugha katika
matumizi.

Isimu Razini.

Isimu razini ni taaluma inayochunguza mchango wa akili
unaomuwezesha binaadamu kupata, kutumia, kuelewa na kuzalisha
lugha. Taaluma hii inajihusisha na tafsiri kwani katika zoezi la kuelewa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s